Az önkormányzat bizottságai
2006-2010

 

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
Elnök Képviselő tagok
Juhász Istvánné          György Istvánné
Ilkó-Tóth Andrásné
Papp Ákos
Samu Alfonzné

A Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
feladata és hatásköre

 • Véleményezi és ellenőrzi a képviselő-testület elé kerülő pénzügyi-, gazdasági témájú előterjesztéseket, az önkormányzat éves költségvetését, zárszámadását és tapasztalatairól tájékoztatja a képviselő-testületet.
 • Közreműködik az önkormányzat éves- és középtávú tervének összeállításánál, segíti azok megvalósulását.
 • Ellenőrzi az önkormányzati vagyont és az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodást.
 • Az éves zárszámadáshoz csatolt vagyonállapot helyességét ellenőrzi.
 • Ellenőrzi a költségvetési előirányzatok módosítását, átcsoportosítását.
 • Véleményezi a hitelfelvételt, vizsgálja annak indokait és gazdasági megalapozottságát.
 • Tájékoztatást kérhet a képviselő-testület által anyagi támogatásban részesített egyesületektől, szervektől, a támogatás felhasználására vonatkozóan.
 • Részt vesz az önkormányzati beruházásokkal kapcsolatos döntés előkészítésében.
 • Ellenőrzi az adóztatási tevékenységet, különös tekintettel az adókintlévőségek behajtására.
 • Véleményezi az önkormányzati érdekeltségű gazdasági társaságok alapítását, belépés, összeolvadás, kilépés, megszűnés indokoltságát.
 • Véleményezi és ellenőrzi az önkormányzati intézmény alapítását, összevonásának és megszűnésének indokoltságát.
 • Közreműködik az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatában, javaslatot készít a módosításra, illetve új szabályzat alkotására.
 • Vizsgálja a hatályban lévő SzMSz hatályosulását.
 • Figyelemmel kíséri az önkormányzat szerveit működtetésük szabályszerűsége tekintetében (javaslatot tesz az alapító okiratok módosítására, kiegészítésére, új alapító okirat kiadására).
 • Ellenőrzi a polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseit törvényességi szempontból – a végzett ellenőrzésről tájékoztatja a testületet évente egy alkalommal.

 • A polgármester tekintetében gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat.
 • Képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatainak gyűjtése.
 • A vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megtételéhez információ és nyomtatvány biztosítása a képviselő-testület hivatalán keresztül.
 • A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos ellenőrzési eljárás lefolytatása, ennek keretében:
 • a képviselők felszólítása (a saját és hozzátartozóinak) az ellenőrzéshez szükséges azonosító adatok írásbeli bejelentésére,
 • a felszólításra szolgáltatott azonosító adatok megfelelő őrzése és az ellenőrzést követő 8 napon belüli törlése.
 • A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről a képviselő-testület soron következő ülésén való tájékoztatás.
 • A bizottság saját maga határozza meg működésének részletes szabályait, külön részletezve a vagyonnyilatkozatok nyilvántartási rendjét, a nyilvánosság biztosítását a nem nyilvános adatok védelmét, valamint a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának részletes rendjét.

A képviselő-testület által átruházott hatáskörök

 • Folyamatosan ellenőrzi a gazdálkodásra, a pénzügyi feladatok végzésére vonatkozó rendeletek hatályosulását.
 • Rendszeresen figyelemmel kíséri az önkormányzati intézmények pénzügyi ellenőrzését, gazdálkodási feladatainak teljesítését

   
 
 

     Copyright (C) 2008. Heréd. all right reserved